fbpx

KİŞİSEL VERİ İMHA POLİTİKASI

Veri sorumlusu  ASG Sağlık ve Turizm Hiz. ve Tic. A.Ş.  (Özel DRGO Polikliniği), kişisel verilerinizi başta Anayasa olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veKişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi HakkındaYönetmelik ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanan işbu Kişisel Veri Saklama veİmha Politikası’nda belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta veimha etmektedir.

İşbu Politika ile Şirket, KVKK kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerine konu gerçekkişi verilerinin saklanması ve imha edilmesine ilişkin genel ilke ve prensiplerin ortayakonulması ve  mevzuatla belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklananrıza,

Alıcı Grubu:Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişikategorisi,

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surettekimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veyaveri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler,

İmha:Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,
Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veyadiğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, cezamahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,

Periyodik İmha: KVKK’ da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda işbu Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sengerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi,

 

POLİTİKA İLE DÜZENLENEN KAYIT ORTAMLARI

KVKK kapsamındaki veri işleme faaliyetlerine konu tüm kişisel verileri kapsamaktadır. Ayrıca, Politika ile atıf yapılan dokümanlar hem fiziki hem de dijital kopyaları kapsamaktadır.

KVKK kapsamındaki veri işleme faaliyetlerine konu tüm kişisel verileri, tamamen veyakısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıylaotomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu ve aşağıda belirtilen ortamlardasaklamaktadır:

Şirket bilgisayarları, e-posta hesapları, masaüstü bilgisayarları, çalışanlarının araçları (örn. cep telefonu), yedekleme alanları, kağıt dosyalar, klasörler, ziyaretçi defteri, CD,DVD, USB, Hard diskler, yazıcı, fotokopi makinesi vb.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Kişisel veri işleme faaliyetlerinde aşağıdaki ilkeler esas alınmaktadır:

•Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması,
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafazaetme.

Şirketimiz kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarıyla ve aşağıda belirtilen KVKK’ nın5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarına istinaden kişiselverileri saklamakta ve kullanmakta olup, söz konusu şartların tamamının ortadan kalkmasıhalinde, kişisel verileri re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine imha etmektedir:

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması: Kişisel verilerin işlenme şartlarındanbirincisi, sahibinin açık rızasıdır.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi:Veri sahibinin kişisel verileri, Kanunlarda açıkçaöngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

Fiili İmkansızlık Sebebiyle Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınamaması:Fiiliimkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerliliktanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünükorumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişiselverileri işlenebilecektir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması:Bir sözleşmenin kurulmasıveya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişiselverilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Hukuki Yükümlülük: Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veriişlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin verileri işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi:Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirmeyle sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması:Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişiselverileri işlenebilecektir.

Şirketimizin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması:Kişisel veri sahibinintemel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veriişlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİNİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veyailgası, işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, kişisel verileriişlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasınıgeri alması, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişiselverileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sensilinir, yok edilir veya anonim hale getirilir

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sensilme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkanlarve uygulama maliyetine göre Şirketimiz seçmektedir. Kişisel veri sahibinin talebi halindeuygun yöntemin gerekçesi açıklanmaktadır. Bu işlemlerin  her birinde gerekli teknik ve idaritedbirler alınmaktadır.

ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirketimiz KVKK’ nın 12’nci maddesi ve Yönetmelik hükümleri, yukarıda belirtilen genelilkeler ile işbu Politika ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları uyarınca aşağıda belirtilenhususlar ile ilgili teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idaritedbirleri almaktadır:

Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir. Bilgisayarlarda ve e-posta hesaplarında güçlüşifreler kullanılmaktadır.
Müşteri bilgisinin korunması açısından korunması gerekenler personelimize eğitimlerleaktarılmış, akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir. (Gizlilik Sözleşmeleri) Bu yükümlülük, ilgili kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam etmektedir.
Tüm verilen yedeklemesi amacıyla gerekli alt yapı oluşturulmuştur.
Bilgsayarlarda verilere ulaşabilecek çalışanlar belirlenmiştir.
Müşteri dosyaları ve bilgileri sadece ilgililerin kendilerine, yazılı onay verdikleri yakınlarına, mevzuatı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlardayetkili adli merciilere verilmektedir.
Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatmayükümlülüğü yerine getirilmektedir.
Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.


SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirketimiz,kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veyaişlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ve imha etmektedir.

Kişisel veri sahibinin, şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin imha edilmesini talep etmesi halinde:

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa: Kişisel veri sahibinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve kişisel veri sahibine bilgi verir ve talebe konu olankişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişinezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa: Kişisel veri sahibinin talebini KVKK’nın 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesini açıklayarakreddedilebilir ve ret cevabını kişisel veri sahibine en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya dadijital ortamda bildirir.

PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imhaişleminde, kişisel veriler imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileri imha etmeyükümlülüğünün ortaya çıkması halinde 6 aylık periyotlar halinde imha işlemine tabitutulmaktadır.

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Sözleşmelerin Hazırlanması

Sözleşme bitiminden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İnsan Kaynakları SüreçlerininYürütülmesi

Faaliyetin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi

5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi ve Toplantı Katılımcılarının Kaydı

5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kişisel Sağlık Verileri Kaydı

Mevzuatında belirtilen süre kadar

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kimlik verileri

Mevzuatında belirtilen süre kadar

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamera Görüntüleri

 

 

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği en az 2 ay süre ile saklanır.

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

 

 

Bu Politika, internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.